Forvaltningsrett, offentlig rett

Det er lite som føles mer inngripende enn sendrektighet eller avslag fra det offentlige når man er i akutte situasjoner. Dette kan være når man er blitt syk og trenger ytelser fra folketrygden eller sosialtjenesten, eller når man blir gjenstand for vedtak uten å være hørt i saken. Vi kan være behjelpelige med klageprosesser, også overfor Trygderetten eller domstolene hvis nødvendig.

Det offentlige fatter mange vedtak hvert år, og det er lett gjort å overse partsrettigheter og høringsinstanser. Det er mange som har fått seg overraskelser i forhold til plan- og bygningsloven, offentlige og private reguleringsplaner. Vårt kontor har lang og god erfaring med ulike søknads- og klageprosesser i forhold til offentlige etater.