Fast eiendoms rettsforhold, plan- og bygningsrett

Det er oftest store økonomiske verdier knyttet til fast eiendom. Tvister som oppstår i forbindelse med fast eiendom har derfor stor økonomisk betydning for både bedrifter og privatpersoner. Vårt kontor har lang erfaring i saker som gjelder fast eiendom, for eksempel mangelssaker, nabotvister, sameieforhold, husleieforhold og jordskiftesaker.

Som i kontraktsretten ellers, er det viktig å være føre var, og gjøre avtaler som avskjærer senere tvister, der det er mulig. Ved oppstått tvist vil det i hovedsak være mulig å løse det meste ved forhandlingsbordet.

Saker kan også dreie seg om søknads- og klageprosesser i forhold til offentlige etater, slik som for eksempel ved plan- og bygningssaker, og offentlige reguleringsplaner. Vårt kontor har lang og god erfaring med slike prosesser.