Priser

Salær blir beregnet etter medgått tid og etter avtale i hvert enkelt tilfelle. For oppdrag som ikke omfattes av rettshjelploven har firmaet en timepris på mellom kr. 1.600 og kr. 2.300. I tillegg kommer 25% moms. Prisen inkluderer alle normale kontorutlegg som for eksempel vanlig kopiering, porto og lignende, mens reiseutlegg, offentlige gebyrer og andre utlegg som oppdraget måtte medføre, kommer i tillegg. Hvert oppdrag vil bli bekreftet i forkant ved egen oppdragsbekreftelse i tråd med advokatforeningens regler, med mindre oppdragene er så små at det er unaturlig.

Rettshjelpforsikring

Mange private forsikringer har bestemmelser om rettshjelpsdekning. Saker som vanligvis dekkes, er tvister som gjelder naboforhold, regulering, kjøp og salg av fast eiendom, bolig, bil og båt. Det dekkes da vanligvis juridisk bistand opp til kr. 100.000. Forsikringstaker betaler da bare en egenandel, som ofte er en grunndel på kr. 4.500, og 20% av det resterende. Alle som er involvert i en tvist bør derfor sjekke sine forsikringsvilkår. Ved igangsettelse av oppdrag ved kontoret, vil vi rutinemessig stille spørsmål om mulig forsikringsdekning.

Fri rettshjelp

For enkelte typer oppdrag kan det offentlige dekke advokatens salærer. Dette er typisk familiesaker, arbeidstvister, husleiesaker, barnevernssaker og klager etter folketrygdloven. For noen av områdene er det vilkår om at den samlede familieøkonomien ikke overstiger visse grenser. For tiden er dette kr. 246.000 i brutto inntekt for enslig forsørger, og kr. 369.000 i brutto inntekt for familie. Formuesgrensen er 100.000. Klienten betaler da bare en egenandel.